Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Klant (“je”, “jij”) en de Verkoper (“wij”, “ons”). Door de website van de Verkoper te gebruiken, het plaatsen van Bestellingen, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 1. Identiteit van de Verkoper

  De Verkoper is Sven Fierens, kempenarestraat 37 2860 sint-katelijne waver.

 2. Reservatie en Bestelling

  Bestelling Je kan artikelen uit de web-shops ook bestellen, deze betaal je wel op voorhand. Je koopt de artikelen online, telefonisch of via een andere communicatietechniek. Je bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – geleverd op een door jou gekozen adres in België. Omdat je de artikelen al hebt gekocht voor je ze kon bekijken, is dit wel verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat je na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht (zie punt 8). Als een artikel niet beantwoordt aan je verwachtingen, kan je dus afzien van je bestelling.

 3. Aanbod en assortiment

  Het aanbod en assortiment is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied.

  Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

  Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we je om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
  Wij behouden ons het recht voor om Bestellingen of Reservaties te weigeren in de volgende gevallen:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
  • In het geval wij vermoeden dat je de intentie hebt om de artikelen zelf door te verkopen;
  • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde of gereserveerde artikelen;
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  • Bij overmacht.

   

 4. Prijzen

  De prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-, service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

 5. Levering

  De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Wij doen het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. De door ons opgegeven leveringsdata zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zullen wij je onverwijld contacteren, om een nieuwe datum voor te stellen.

  Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. Je tekent voor ontvangst van de levering van grote artikelen. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan jou. In geval een weder-aanbieding nodig is omwille van jouw afwezigheid, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen. Voor meer informatie, contacteer de klantendienst van de Verkoper.

 6. Garantie

  Wettelijke Garantie: Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbinden wij ons ertoe het defecte artikel – of onderdeel – kosteloos te vervangen of herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.

  Commerciële Garantie: Op sommige artikelen is een commerciële garantie van toepassing. Elke commerciële garantie laat de wettelijke garantie onveranderd. Deze commerciële garantie begint op hetzelfde moment te lopen als de wettelijke garantie, tenzij anders vermeld. De details hierover zijn terug te vinden op de website van de Verkoper en op het garantieticket dat samen met het kasticket wordt afgedrukt. Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze klantendienst.

  Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet je het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  Voor Bestellingen, dien je vooraf contact op te nemen met de klantendienst om de praktische afspraken te maken. Naargelang de aard van het artikel kunnen wij beslissen om het defecte artikel hetzij op te halen voor herstelling – aan de voordeur, gelijkvloers - hetzij het bij je thuis te (laten) herstellen.

  Uitsluitingen: De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum ‐ of in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde.

 7. Herroepingsrecht

  7.1. Volgende bepaling is enkel van toepassing op Bestellingen (zie punt 2).

  Je hebt het recht aan de Verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

  Deze termijn laat je toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel.

  Je kunt het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dien je het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. Je mag het goed slechts in die mate uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel kan slechts in de initiële staat worden teruggezonden.

  Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. wanneer het artikel met andere woorden niet meer verkoopbaar is en je verder bent gegaan dan enkel inspecteren zal het artikel volledig worden aangerekend. 

 8. Klantendienst

  De klantendienst is bereikbaar op het volgende nummer en e-mailadres.

  • Sven Fierens: 0475 79 64 68  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 9. Verzuim

  Indien je, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost.

 10. Klachten

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkomingen bij de levering, moet je onmiddellijk melden, op straffe van verval van elk recht.

 11. Privacy

  Wij verbinden ons ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken om je communicaties van de Bikko toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van je contract mogelijk te maken. Wil je ook communicaties via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door. Je gegevens worden bewaard in de klantenlijst van de Bikko en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. Je kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en je kan weigeren dat Bikko je gegevens gebruikt om je informatie te sturen. 

 12. Algemene bepalingen

  Deelbaarheid: Indien onverschillig welke bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Verzaking: Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige Voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

  Wijziging Voorwaarden: Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaand kennisgeving te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke Bestelling na een wijziging houdt de aanvaarding in van de nieuwe op dat moment geldende voorwaarden.

  De Voorwaarden kunnen worden aangevuld, door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt.


  Voorrang documenten: In geval van tegenstrijdigheden tussen huidige Voorwaarden en bijzondere voorwaarden primeren de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.

  Risico’s internet:Je bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook ben je bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. Je aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

  Bewijs: je aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 13. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

  Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd evenals de rechtbanken aangeduid in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

 

Deze site maakt gebruik van cookies